معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
اساسنامه و قوانین

 

اساس نامه و قوانین:

 

ایجاد نشاط علمی در بین دانشجویان
برگزاری کلاس های علمی و مهارتی
برگزاری کلاس های مطالعه جمعی دروس تخصصی با دید حل مساله
انتشار نشریه علمی فرهنگی مختصات
برگزاری همایش های علمی فرهنگی
برگزاری اردوهای علمی
ایجاد ارتباط بین دانشجویان و اساتید و مسئولین دانشگاه
تهیه کتابخانه مجازی و حقیقی
در راستای تحقق فعالیتهای فوق شورای مرکزی انجمن علمی اقدام به تشکیل کارگروهای زیر نمود
کارگروه علمی
کارگروه فرهنگی
کارگروه کتابخانه
کارگروه نشریه مختصات
کارگروه روابط عمومی
کارگروه کار آفرینی
وظیفه مدیریت هر یک از کارگروه ها به عهده یکی از اعضای شورای مرکزی می باشد و کلیه کارگروه ها تحت نظارت دبیر انجمن علمی ریاضی اداره می شود
1389/07/17
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی