معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
دکتر ساداتی دانشکده مکانیک

دکتر ساداتی

مدیر محترم فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک 
1391/08/08
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی