معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
انجمن علمی فیزیک
دبير انجمن علمي فيزيك
 
آقاي شروين  وحيديان
 
shervin_vahidian@yahoo.com 
 
 
 
 
1393/11/14
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی