معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
انجمن علمی هوافضا
دبیر انجمن علمی دانشکده هوافضا
آقای ایمان صباحی 
1391/08/09
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی