معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
انجمن علمی مکانیک
 
دبیر انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک
 
آقای اشکان ذوالریاستین - تا اسفند ماه سال 1391
 
آقای ناصر محمدی - سال 1392
1392/01/27
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی