اخبار

 

 
 
 نتايج انتخابات خوابگاه سهروردي

 
 
 
 
 
اسامي برندگان مسابقه كتابخواني خوابگاه ها

1. سركار خانم عاطفه فاضل

2. سركار خانم مرضيه سعيدي

3. سركارخانم مريم اسفندياري

4. جناب آقاي احمد محمدعلي زاده آراني

جهت دريافت جوايز به آقاي مالميركارشناس امور خوابگاه ها در معاونت فرهنگي و اجتماعي مراجعه فرمائيد
 
1395/10/12 تاریخ