معاونت فرهنگی
۱۳۹۶ شنبه ۵ فروردين
 
معرفی همکاران

 خانم مقيمي

مسئول امور فرهنگي بانوان

 ----------------------------------------------
خانم هاشمي
مسئول دفتر معاون فرهنگي و اجتماعي
-----------------------------------------------
خانم ملكوتي 
كارشناس فعاليت هاي  فوق برنامه
-----------------------------------------------
حمزه مالمير
كارشناس فرهنگي
دبيرخانه شوراي فرهنگي
 
---------------------------------------------

اسماعيل قوانلو

مسئول امور مالي-  مسئول امور حج عمره

---------------------------------------------

كورش سليماني

كارشناس فرهنگي - مسئول امور كانونها

----------------------------------------
 
محمد حشمتي
كارشناس فرهنگي - نشريات دانشجويي
كرسي هاي آزاد انديشي - فعاليتهاي قرآني

------------------------------------------
امير حسين مستقيم

كارشناس امورديني و قرآني
 
 مسئول نظارت و ارزيابي 
-----------------------------------------

منصور شكرايي
 
كارپرداز معاونت فرهنگي و اجتماعي 
 
 -----------------------------------------
 
حامد بنگري
 
كارشناس فرهنگي 
 
سايت معاونت فرهنگي
 

1395/09/13
 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی