معاونت پژوهش
۱۳۹۶/۱/۵
|
خبر
گزارش تصويري و نتايج بخش شفاهي برادران مسابقات قرآن دانشجويي
رضا قصري زاده - نفر برگزيده رشته قرائت تحقيق
 
 
 
 
رسول حبشي _ نفر اول رشته ترتيل
 
 
 
 
 مرتضي مطلق - نفر دوم رشته ترتيل
 
 
 
 
 
 محمد حسين مرادي _ نفر سوم رشته ترتيل
 
 
 
 
رسول حبشي - نفر اول رشته اذان
 
 
 
 
 
 اميد حق پرست - نفر دوم رشته اذان
 
 
 
 
 
 ميلاد بوجاري - نفر سوم رشته اذان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
گزارش تصويري و نتايج بخش شفاهي برادران مسابقات قرآن دانشجويي
1395/12/16
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.