معاونت پژوهش
۱۳۹۶/۱/۵
|
خبر
جلسه كميته ناظر بر نشريات
جلسه كميته ناظر در تاريخ 95/12/21 برگزار گرديد و اين موارد تصويب شد: 1- نشريه منتخبر به صاحب امتيازي و مدير مسئولي حسين حسنلي مجوز  انتشار يافت. 2- مدير مسئولي و سردبيري نشريه جوانه به صاحب امتيازي انجمن علمي مواد از خانم فرنيا و آقاي هاشمي به آقايان قرباني و مقصودي انتقال يافت
 
7
جلسه كميته ناظر بر نشريات
1395/12/24
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology.