انجمن علمي مكاترونيك

«باسمه تعالي»
اساسنامه انجمن علمي دانشجويي
مكاترونيك دانشگاه صنعتي خواجه‌ نصيرالدين طوسي
مقدمه و اهداف
اهميت مهندسي مكاترونيك به عنوان گرايشي ميان رشته اي فراتر از مرزهاي مهندسي برق، مكانيك، كامپيوتر و سامانه هاي مجتمع مورد توجه روزافزون مجامع آكادميك و صنايع كشورهاي پيشرفته  قرار گرفته است. لذا به منظور ترويج و گسترش اين رشته و ارتقا علمي دانشجويان و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي علمي، تخصصي و پژوهشي؛ انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكاترونيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي كه در اين اساسنامه انجمن علمي ناميده شده، تشكيل مي گردد. تاسيس اين انجمن به منظور نايل شدن به اهداف و انجام وظايف ذيل مي باشد:
1- تعميم و تعميق روابط علمي و پژوهشي بين اعضاء انجمن.
2- ايجاد ارتباط مستقل ومستمر بين دانشگاه و اعضاء انجمن به منظور رفع نيازهاي علمي و تخصصي اعضاء .
3- به هنگام كردن دانش اعضاء و آشنايي بيشتر با مسائل مرتبط با موضوع انجمن و برگزاري جلسات مناظره و نقد علمي.
4-  شناخت وطرح مسائل و مشكلات موضوع انجمن و ايجاد زمينه هاي تحقيقاتي جديد در جهت باروري علمي اعضا و ارائه راهبردهاي علمي درجهت حل مشكلات موجود.
5- ايجاد ارتباط با انجمن ها و موسسات علمي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور در راستاي تبادل اطلاعات علمي و شناساندن توانمندي  انجمن.
6- برگزاري همايش هاي مورد نياز دانشجويان جهت افزايش سطح علمي دانشجويان.
7- انجام فعاليت‌هاي فرهنگي متناسب با عرف دانشكده و دانشگاه و همكاري با سايركانونهاي فرهنگي و هنري دربرگزاري مراسم مختلف دانشجويي با هدف ايجاد روحيه مثبت و انگيزه انجام كار گروهي درميان دانشجويان.
8- انتشار نشريات در زمينه مهندسي مكاترونيك و انجام فعاليت هاي مشابه برابر مقررات دانشگاه و قوانين كشور .
9- شناسايي استعدادهاي علمي در زمينه مرتبط با انجمن و هدايت آنها به سوي مراكز كاربردي و صنعتي نيازمند.
10- بازديد دانشجويان از صنايع مرتبط و پارك هاي علم و فناوري.
11- تبليغ واطلاع رساني ازقابليتهاي دانشگاه وانجمن وهمچنين ترويج روحيه پژوهشي دردانشجويان.
12-  تلاش در جهت اعتلاي جايگاه گرايش مهندسي مكاترونيك ميان دانشجويان رشته هاي مهندسي برق، مكانيك و كامپيوتر و همچنين صنايع مرتبط با هدف ارتقا كيفيت اجراي فرآيندها و توليد محصولات صنعتي.
13- شركت در همايش هاي سالانه معرفي دستاوردهاي انجمن هاي علمي به منظور شناساندن توانايي هاي انجمن و پتانسيل دانشگاه در زمينه مهندسي مكاترونيك.
انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكاترونيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مساعي دانشجويان علاقه مند  و پشتيباني اساتيد آينده نگر تاسيس مي گردد.
بندهاي اساسنامه مورد تصويب هيات موسس اين انجمن به شرح زير مي باشد:
1-  نام انجمن، انجمن علمي دانشجويي مهندسي مكاترونيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي باشد.
2- محل استقرار انجمن: محل استقرار انجمن مطابق با محل استقرار گروه آموزشي مكاترونيك (در يك دانشكده) است.
3- مدت فعاليت اين انجمن پس از تاسيس نامحدود بوده و انجمن داراي آرم مخصوص به خود مي باشد.
4- شوراي مديريت مرجع تصميم گيري در انجمن علمي است كه جلسات عادي آن هر دو هفته يكبار و جلسات فوق العاده آن بنا به درخواست دو سوم اعضاي شوراي مديريت تشكيل مي شود كه وظيفه آن تصميم گيري در موارد ذيل است:
الف) تعيين و انتخاب نامزدهاي شوراي مديريت دبير انجمن
تبصره: اعضاي شوراي مديريت متشكل از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل است. در هر دوره فعاليت انجمن، حداقل 4 نفر از 7 عضو اصلي و يك نفر از اعضاي علي البدل مي بايست دانشجوي رشته مكاترونيك باشند.
ب) تبادل نظر در مورد راهكارهاي اساسي و برنامه هاي انجمن علمي
5- شوراي مديريت با حضور نيمي از اعضاي اصلي رسميت پيدا مي كند و اگر تعداد كمتر باشد، شوراي مديريت تصميم گيري مي نمايد.
6- تدارك مقدمات جلسه عمومي و تعيين زمان و مكان آن و نيز دستور كار و دعوت از تمامي اعضا برعهده شوراي مديريت است.
7- اعضاي شوراي مديريت را تماما دانشجويان تشكيل مي دهند و شامل 5 نفر به عنوان اعضا اصلي به همراه دو عضو علي البدل مي باشد كه به مدت يكسال انجام وظيفه مي نمايند. شوراي مديريت بالاترين ركن اجرايي انجمن علمي مي باشد.
 
8- وظايف شوراي مديريت به شرح ذيل است:
الف) تهيه، تدوين يا پيشنهاد بازنگري در اساسنامه
ب) برنامه ريزي در انجمن و تعيين آيين نامه داخلي در راستاي نيل به اهداف
ج) تهيه گزارش در مورد نحوه عملكرد سالانه انجمن
د) تدارك مقدمات برگزاري نشست هاي شوراي مديريت و انتخابات شورا
ه) انتخاب نماينده براي شركت در جلسات
و) بررسي و تصويب پيشنهادهاي رسيده از افراد مرتبط و اعضا
ح) برپايي جلسات سخنراني، گرامي داشت و مناسبت ها مطابق با آئين نامه
ي) بررسي موارد مربوط به عزل يا استعفاي اعضاي شوراي مديريت
ك) التزام به رعايت قوانين و مقررات مصوب آئين نامه انجمن هاي علمي از وزارت علوم, تحقيقات و فناوري
9- جلسه شوراي مديريت ماهي يكبار با حضور تمامي اعضا تشكيل مي شود و در پايان، مصوبات به اطلاع اعضا مي رسد.
10 – دبير شوراي مديريت با راي گيري اكثريت اعضاي شورا براي مدت يكسال انتخاب شده و مسئول هماهنگي بين كليه واحدهاي تابعه انجمن علمي مي باشد. وظايف دبير عبارت است از:
الف) تنظيم برنامه ها و اعلام دستور كار جلسات شورا
ب) اعلام جلسات فوق العاده
ج) سخنگويي و اعلام مواضع علمي انجمن
د) هماهنگي امور و نظارت بر فعاليت اعضا
ه) امضاي كليه مكاتبات و امور مشابه
و) در غياب اعضاي شوراي مديريت، دبير مي تواند با هماهنگي اعضاي غايب به جاي آنها راي دهد (در مواقع اضطرار).
ز) ارائه گزارشات لازم به كميته نظارت و حمايت از انجمن هاي علمي
11- كليه دانشجويان رشته مكاترونيك، دانشكده مكانيك، دانشكده برق و دانشكده كامپيوتر عضو انجمن علمي ميان رشته اي مكاترونيك محسوب مي شوند.
اين اساسنامه در 11 بند در جلسه كميته حمايت و نظارت بر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه مورخ 28/3/1393 تصويب شد. 

تاریخ به روز رسانی:
1393/09/12
تعداد بازدید:
6001
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.